THÍCH NHẤT HẠNH

Autorem překladu básně Call Me By My True Names je Antonín Konečný. Ostatní překlady jsou mé vlastní.

Sometimes

Sometimes your joy is the source of your smile,
but sometimes your smile can be the source of your joy.

Drink Your Tea

Drink your tea slowly and reverently,
as if it is the axis 
on which the world earth revolves 
– slowly, evenly, without 
rushing toward the future;
Live the actual moment.
Only this moment is life.

To Meditate

To meditate does not mean to fight with a problem.
To meditate means to observe.
Your smile proves it.
It proves that you are being gentle with yourself, 
that the sun of awareness is shining in you, 
that you have control of your situation.
You are yourself,
and you have acquired some peace.

You Are Me

You are me and I am you. 
It is obvious that we are inter-are. 
You cultivate the flower in 
yourself so that I will be beautiful. 
I transform the garbage in myself so 
that you do not have to suffer. 
I support you you support me. 
I am here to bring you peace 
you are here to bring me joy.

Froglessness

The first fruition of the practice
is the attainment of froglessness.

When a frog is put
on the center of a plate,
she will jump out of the plate
after just a few seconds.

If you put the frog back again
on the center of the plate,
she will again jump out.

You have so many plans.
There is something you want to become.
Therefore you always want to make a leap,
a leap forward.

It is difficult
to keep the frog still
on the center of the plate.

You and I
both have Buddha Nature in us.
This is encouraging,
but you and I
both have Frog Nature in us.

That is why
 the first attainment
of the practice—
froglessness is its name.

Někdy

Někdy je radost zdrojem tvého úsměvu,
ale někdy může být tvůj úsměv zdrojem tvé radosti.

Popíjej svůj čaj

Popíjej svůj čaj, zvolna a s velkou úctou
jako kdyby to byla osa
na které se otáčí svět
– zvolna, rovnoměrně, bez
uhánění k budoucnosti.
Žij přítomný okamžik.
Pouze tento okamžik je život.

Meditovat

Meditovat neznamená bojovat a problémem.
Meditovat znamená pozorovat.
Tvůj úsměv je toho důkazem.
Dokazuje, že jsi k sobě laskavý,
že slunce uvědomování v tobě září
že zvládáš svou situaci.
Jsi sám sebou
a dosáhl jsi trochu míru.

Ty jsi já

Ty jsi já a já jsem ty.
Je zjevné, že my jsme spolu-jsme.
Pečuješ o květinu v
sobě, abych já byl krásný.
Já proměňuji odpad v sobě, abys
ty nemusel trpět.
Já podporuji tebe ty podporuješ mě.
Jsem tu, abych ti přinesl mír
ty jsi tu, abys mi přinesl radost.

Bezžábovitost

Prvním plodem praxe
je dosažení bezžábovitosti.

Když se položí žába
do středu talíře,
vyskočí pryč z talíře
hned po pár vteřinách.

Když tu žábu položíš zpět
do středu talíře,
znovu vyskočí pryč.

Máš tolik plánů.
Je tu něco, co bys chtěl dostat.
Proto se neustále chystáš na skok,
skok vpřed.

Je těžké
udržet žábu v klidu
ve středu talíře.

Já i ty
oba v sobě máme buddhovskou přirozenost.
To je povzbudivé,
avšak já i ty
oba v sobě máme žabovitou přirozenost.

Právě proto
bezžábovistost je prvním plodem
praxe.

Walking meditation

Take my hand.
We will walk.
We will only walk.
We will enjoy our walk
without thinking of arriving anywhere.
Walk peacefully.
Walk happily.
Our walk is a peace walk.
Our walk is a happiness walk.
Then we learn
that there is no peace walk;
that peace is the walk;
that there is no happiness walk;
that happiness is the walk.
We walk for ourselves.
We walk for everyone
always hand in hand.
Walk and touch peace every moment.
Walk and touch happiness every moment.
Each step brings a fresh breeze.
Each step makes a flower bloom under our feet.
Kiss the Earth with your feet.
Print on Earth your love and happiness.
Earth will be safe
when we feel in us enough safety.

Be A Bud 

Be a bud sitting quietly on the hedge.

Be a smile, one part of wondrous existence.

Stand here. There is no need to depart.

Our True Heritage

The cosmos is filled with precious gems.
I want to offer a handful of them to you this morning.
Each moment you are alive is a gem,
shining through and containing earth and sky,
water and clouds.

It needs you to breathe gently
for the miracles to be displayed.
Suddenly you hear the birds singing,
the pines chanting,
see the flowers blooming,
the blue sky,
the white clouds,
the smile and the marvelous look
of your beloved.

You, the richest person on Earth,
who have been going around begging for a living,
stop being the destitute child.
Come back and claim your heritage.
We should enjoy our happiness
and offer it to everyone.
Cherish this very moment.
Let go of the stream of distress
and embrace life fully in your arms.

Call Me By My True Names

Don’t say that I will depart tomorrow–
even today I am still arriving.

Look deeply: every second I am arriving
to be a bud on a Spring branch,
to be a tiny bird, with still-fragile wings,
learning to sing in my new nest,
to be a caterpillar in the heart of a flower,
to be a jewel hiding itself in a stone.

I still arrive, in order to laugh and to cry,
to fear and to hope.
The rhythm of my heart is the birth and death
of all that are alive.

I am the mayfly metamorphosing
on the surface of the river.
And I am the bird
that swoops down to swallow the mayfly.

I am the frog swimming happily
in the clear water of pond.
And I am also the grass-snake
that silently feeds itself on the frog.

I am the child in Uganda, all skin and bones,
my legs as thin as bamboo sticks.
And I am the arms merchant
selling deadly weapons to Uganda.

I am the twelve-year-old girl,
refugee on a small boat.
who throws herself into the ocean
after being raped by a sea pirate.
And I am the pirate,
my heart not yet capable
of seeing and loving.

I am a member of the politburo,
with plenty of power in my hands,
And I am the man who has to pay
his “debt of blood” to my people
dying slowly in a forced-labor camp.

My joy is like Spring, so warm
it makes flowers bloom all over the Earth.
My pain is like a river of tears,
so vast it fills the four oceans.

Please call me by my true names,
so I can hear all my cries and laughs at once,
so I can see that my joy and pain are one.

Please call me by my true names,
so I can wake up,
and the door of my heart
could be left open,
the door of compassion.

Meditace v chůzi

Vezmi mě za ruku.
Budeme chodit.
Budeme pouze chodit.
Budeme si užívat naši chůzi
bez myšlenky na to někam dojít.
Půjdeme mírně.
Půjdeme šťastně.
Naše chůze je chůzí za mír.
Naše chůze je chůzí za štěstí.
Pak se naučíme
že není žádná chůze za mír;
že mír je chůze;
že není žádná chůze za štěstí;
že štěstí je chůze.
Jdeme za sebe.
Jdeme za každého
vždy ruku v ruce.
Jdeme a v každém okamžiku se dotýkáme míru.
Jdeme a v každém okamžiku se dotýkáme štěstí.
Každý krok přináší svěží vanutí.
Každý krok dává rozkvést květiny pod našimi chodidly.
Polib zemi svými chodidly.
Otiskni do země svou lásku a štěstí.
Země bude v bezpečí
když se v sobě budeme cítit dostatečně v bezpečí.

Buď poupětem 

Buď poupětem tiše sedícím na živém plotě.

Buď úsměvem, jednou částí úžasného bytí.

Zůstaň tady. Není třeba odcházet.

Naše pravé dědictví

Vesmír je naplněn vzácnými drahokamy.
Chtěl bych ti jich dnes ráno nabídnout plnou hrst.
Každý okamžik, kdy jsi naživu, je drahokam,
zářící skrz a obsahující zemi a nebe,
vodu a oblaka.

Je třeba, abys jemně dýchal
aby se ukázaly zázraky.
Znenadání slyšíš ptáky prozpěvovat,
borovice zpívat,
vidíš kvést květiny,
modrou oblohu,
s bílými oblaky,
úsměv a úžasný vzhled
toho, koho miluješ.

Ty, nejbohatší osoba na Zemi,
který jsi se jako žebrák protloukal životem,
přestaň být nemajetným dítětem.
Vrať se zpět a žádej své dědictví.
Měli bychom se těšit z našeho štěstí
a nabízet ho každému.
Važ právě tohoto okamžiku.
Nechej jít proud strádání
a obejmi plně život ve své náruči.

Nazývejte mě mým pravým jménem

Neříkej, že zítra odejdu,
protože ještě dnes přicházím. 

Podívej se lépe: přicházím každou sekundu
abych byl pupenem ne kvetoucí větvi,
abych byl drobným ptáčkem, s křehkými křídly,
který se učí zpívat v novém hnízdě,
abych byl housenkou uvnitř květu
abych byl klenotem skrytým v kameni.

Ještě stále přicházím, abych se smál, abych plakal,
abych se bál, abych doufal,
tlukot mého srdce je zrozením
a smrtí všeho, co je živé.

Jsem podenka, líhnoucí se z kukly
na hladině řeky,
a jsem i pták, který na jaře
včas přilétá, aby sezobl podenku.

Jsem žába, šťastně plovoucí
v čisté vodě jezírka, a jsem i užovka,
která se tiše připlazí
a sežere žábu.

Jsem dítě z Ugandy, kost a kůže,
mé nohy jsou tenké jako stonky bambusu,
a jsem obchodník se zbraněmi,
prodávající smrtící zbraně do Ugandy.

Jsem dvanáctiletá dívenka,
uprchlá na malém člunu,
která se sama vrhne do moře,
když ji unesl pirát,
a jsem i pirát,
mé srdce ještě nedokáže vidět a milovat.

Jsem člen politbyra,
s velkou mocí v rukou
a jsem člověk, který musí zaplatit
„krvavou daň“ mému lidu,
pomalu umírá v pracovním táboře.

Moje radost je jako jaro, tak teplé,
že rozkvétají květy na všech cestách života.
má bolest je jako moře slz, tak plné,
že naplní všechny čtyři oceány.

Nazývejte mě pravým jménem,
abych najednou uslyšel všechny své výkřiky,
všechen svůj smích,
abych viděl, že má radost i můj žal jsou jedno.

Nazývejte mě pravým jménem,
abych se probudil,
a aby zůstala otevřená brána mého srdce,
brána soucitu.